Niels Budding,Ad Meissen,André Holtackers, huub Gulpers,Ger Hendriks,Math Hendriks,Piet Smeets, Bert Warnders, Anneke van der Linden, Helga Keulen ( Verlaan), Riet Leers, CARA Mestrini, Anja Tilmans, Nico de Haas, Raymond Cornips,John Rouschen, Andy Holmes,Jos Peters,Jos Bleser. 

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 200 X

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2004

Nr. 7

BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 september 2003

In Nederland zijn twee «Prepositioned Organizational Materiel Storage Sites» (POMS-sites). Dit zijn opslagplaatsen voor Amerikaans militair materieel. De sites zijn gevestigd in Brunssum en Vriezenveen. In de laatste jaren is de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa sterk verminderd. Als gevolg daarvan zijn enkele jaren geleden de POMS-sites in Ter Apel, Coevorden en Eygelshoven gesloten. In Eygelshoven zijn nog wel een Amerikaanse logistieke staf en een bevoorradingseenheid gehuisvest.

In april van dit jaar heeft de Amerikaanse ambassade mij informeel geïnformeerd over de voorgenomen sluiting van de resterende POMS-sites in Brunssum en Vriezenveen. De sluiting is onderdeel van een algehele herziening van de materieelopslag in Europa als gevolg van de vermindering van de Amerikaanse militaire aanwezigheid, van strategische overwegingen en van bezuinigingen binnen het Amerikaanse leger.

Heden heeft het Amerikaanse Ministerie van Defensie bekendgemaakt dat de POMS-sites in Brunssum en Vriezenveen werkelijk zullen worden gesloten en wel per 29 februari 2004. Voorafgaand aan die datum worden de werkzaamheden van beide POMS-sites stapsgewijs verminderd.

Op de POMS-sites in Brunssum en Vriezenveen is Nederlands personeel werkzaam dat in dienst is van het Nederlandse Ministerie van Defensie. Het gaat in totaal om ongeveer 440 personen. Tot mijn spijt leidt de sluiting van de POMS-sites tot de opheffing van alle functies, waardoor dit personeel overtollig wordt. Er is nog wel enige hoop dat een deel van het personeel in Brunssum tijdelijk alternatief werk kan worden geboden in verband met operationeel onderhoud van Amerikaans materieel in 2004.

Zoals u weet wordt, in het kader van de personele reducties in de komende jaren, met de centrales van overheidspersoneel gesproken over de verlenging en de aanpassing van het sociaal beleidskader bij Defensie.

Het sociaal beleidskader zal uiteraard ook gelden voor het personeel dat als gevolg van de sluiting van de POMS-sites overtollig wordt.

Ik hoop u met het bovenstaande voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Het personeel van de betrokken POMS-sites, de lokale autoriteiten en de centrales van overheidspersoneel zijn eveneens heden geïnformeerd.

De Minister van Defensie, H. G. J. Kamp